ປະຫັວດຍໍ້

ໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ການສືສານການສືກສາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເລີ່ມສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນຄວາມ ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຂຽນໂຄງການແຕ່ປີ 2009 ເຊິ່ງແມ່ນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ. ມາຮອດ ເດືອນ ມີນາ (3), 2011 ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງສູນໄອຊີທີໃນທຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ. ສຳລັບການກໍ່ສ້າງຕຶກໄອຊີທີຢູ່ແຂວງຫຼວງພະ ບາງແມ່ນສຳເລັດໃນ ເດືອນ 9 ປີ 2012, ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ເລີ່ມຕິດຕັ້ງລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນຕຶກສຳເລັດແລ້ວຈຶ່ງໄດ້ມອບ​​-ຮັບສູນ ໄອຊີທີໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງຮັບຜິດຊອບໃນວັນທີ 4/11/13. ຫຼັງຈາກນັ້ນຈົນມາຮອດ ວັນທີ 6/12/2013 ​ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ສູນໄອຊີທີຢ່າງເປັນທາງການ. ສ່ວນທືນກໍ່ສ້າງສູນໄອຊີທີໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນທືນທີ່ໄດ້ຮັບອານຸມັດຂອງລັດຖະບານລາວ.

ສູນເຕັກໂນໂລຊີ ຂ່າວສານ ການສື່ສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດໂຮງຮຽນ ມສ ສັນຕິພາບ, ບ້ານວຽງໃໝ່, ໜ່ວຍ 7 ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1,716 ຕາແມັດ.